மே 18 மற்றும் மே 25ம் தேதியில் வெளியாகும் தமிழ் திரைப்படங்கள்

மே 18 மற்றும் மே 25ம் தேதியில் வெளியாகும் தமிழ் திரைப்படங்கள்
May 18 and May 25th Tamil release movies list

மே 18

1.காளி

2.செமபோத ஆகாத

3.செயல்

4.பால்காரி

5.காதலர்கள் வாலிபர் சங்கம்

.....................................

மே 25

1.செம

2.ஒரு குப்பை கதை

3.பொட்டு

4.பேய் இருக்கா இல்லையா

5.கள்ளச்சிரிப்பழகி

6.கிளம்பிடாங்கயா கிளம்பிடாங்கயா

7.காலகூத்து

May 18 and May 25th Tamil release movies list