காதலுக்கான பிராத்தனை மாதிரி இருந்தது அவ மன்னிப்பு 

காதலுக்கான பிராத்தனை மாதிரி இருந்தது அவ மன்னிப்பு 

அது அவ Ego va விரட்டி அடிச்சு

அவள கேக்க வெச்சுது 

பேசினால் போதுமே அன்பே

 

@akash_megha #MeghaAkash @PFTFOfficial @bindu01 @menongautham @GopiSundarOffl @editoranthony @digitallynow @proyuvraaj