'ஓங்காரம்' - Oongaram FIRST LOOK இன்று - முதல் பார்வை!

'ஓங்காரம்' - Oongaram  FIRST LOOK   இன்று - முதல் பார்வை!
'ஓங்காரம்' - Oongaram FIRST LOOK இன்று - முதல் பார்வை!

'ஓங்காரம்' - Oongaram 

FIRST LOOK 

 

இன்று - முதல் பார்வை! 

விரைவில் - திரைப் பார்வை! 

 

தமிழ் சொந்தங்கள் நாம் நம்மை பிரிக்க நினைக்கும் எதிரியின் முன்னால், நாம் ஒன்றென்று எதிர்த்து நிற்போம் வா வா...

 

Director

AR.கேந்திரன் முனியசாமி 

PRO_கோவிந்தராஜ்