சின்னத்திரை உட்பட திரைப்படத் தொழிலுக்கான படப்பிடிப்புகளுக்கு 150 நபர்களுக்கு மிகாமல் பணி செய்ய தமிழக அரசு அனுமதி

சின்னத்திரை உட்பட திரைப்படத் தொழிலுக்கான படப்பிடிப்புகளுக்கு 150 நபர்களுக்கு மிகாமல் பணி செய்ய தமிழக அரசு அனுமதி
சின்னத்திரை உட்பட திரைப்படத் தொழிலுக்கான படப்பிடிப்புகளுக்கு 150 நபர்களுக்கு மிகாமல் பணி செய்ய தமிழக அரசு அனுமதி

சின்னத்திரை உட்பட திரைப்படத் தொழிலுக்கான படப்பிடிப்புகளுக்கு உரிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு ஒரே சமயத்தில் 150 நபர்களுக்கு மிகாமல் பணி செய்ய தமிழக அரசு அனுமதி