சமீபத்தில் லாக்டவுனிற்கு பின் திரைக்கு வந்து பேசப்பட்ட ரும்மேட் உட்பட தரமான சிறிய படங்களை வெளியிட்டு வரும் ஆக்‌ஷன் ரியாக்‌ஷன் பிலிம்ஸ் சார்பாக இப்படத்தை தமிழகமெங்கும் ஜெனீஷ் வெளியிட்டுள்ளார்

சமீபத்தில் லாக்டவுனிற்கு பின் திரைக்கு வந்து பேசப்பட்ட ரும்மேட் உட்பட தரமான சிறிய படங்களை வெளியிட்டு வரும்   ஆக்‌ஷன் ரியாக்‌ஷன் பிலிம்ஸ் சார்பாக  இப்படத்தை தமிழகமெங்கும் ஜெனீஷ் வெளியிட்டுள்ளார்
Lசமீபத்தில் லாக்டவுனிற்கு பின் திரைக்கு வந்து பேசப்பட்ட ரும்மேட் உட்பட தரமான சிறிய படங்களை வெளியிட்டு வரும் ஆக்‌ஷன் ரியாக்‌ஷன் பிலிம்ஸ் சார்பாக இப்படத்தை தமிழகமெங்கும் ஜெனீஷ் வெளியிட்டுள்ளார்
சமீபத்தில் லாக்டவுனிற்கு பின் திரைக்கு வந்து பேசப்பட்ட ரும்மேட் உட்பட தரமான சிறிய படங்களை வெளியிட்டு வரும்   ஆக்‌ஷன் ரியாக்‌ஷன் பிலிம்ஸ் சார்பாக  இப்படத்தை தமிழகமெங்கும் ஜெனீஷ் வெளியிட்டுள்ளார்
சமீபத்தில் லாக்டவுனிற்கு பின் திரைக்கு வந்து பேசப்பட்ட ரும்மேட் உட்பட தரமான சிறிய படங்களை வெளியிட்டு வரும்   ஆக்‌ஷன் ரியாக்‌ஷன் பிலிம்ஸ் சார்பாக  இப்படத்தை தமிழகமெங்கும் ஜெனீஷ் வெளியிட்டுள்ளார்
சமீபத்தில் லாக்டவுனிற்கு பின் திரைக்கு வந்து பேசப்பட்ட ரும்மேட் உட்பட தரமான சிறிய படங்களை வெளியிட்டு வரும்   ஆக்‌ஷன் ரியாக்‌ஷன் பிலிம்ஸ் சார்பாக  இப்படத்தை தமிழகமெங்கும் ஜெனீஷ் வெளியிட்டுள்ளார்
சமீபத்தில் லாக்டவுனிற்கு பின் திரைக்கு வந்து பேசப்பட்ட ரும்மேட் உட்பட தரமான சிறிய படங்களை வெளியிட்டு வரும்   ஆக்‌ஷன் ரியாக்‌ஷன் பிலிம்ஸ் சார்பாக  இப்படத்தை தமிழகமெங்கும் ஜெனீஷ் வெளியிட்டுள்ளார்

சமீபத்தில் லாக்டவுனிற்கு பின் திரைக்கு வந்து பேசப்பட்ட ரும்மேட் உட்பட தரமான சிறிய படங்களை வெளியிட்டு வரும் 

 ஆக்‌ஷன் ரியாக்‌ஷன் பிலிம்ஸ் சார்பாக 

இப்படத்தை தமிழகமெங்கும் ஜெனீஷ் வெளியிட்டுள்ளார்