விஜய தசமி தினத்தில் பவுடர் பூஜை ... சிறப்பு அபிஷேகம் விரைவில்...

விஜய தசமி தினத்தில்  பவுடர் பூஜை ... சிறப்பு அபிஷேகம் விரைவில்...
விஜய தசமி தினத்தில் பவுடர் பூஜை ... சிறப்பு அபிஷேகம் விரைவில்...
விஜய தசமி தினத்தில்  பவுடர் பூஜை ... சிறப்பு அபிஷேகம் விரைவில்...

விஜய தசமி தினத்தில் 
பவுடர் பூஜை ...
சிறப்பு அபிஷேகம் விரைவில்...
@vijaysrig Directorial
#powder #பவுடர் 
#AVijaySriGmakeup 
@Vidya_actress @manobalam #Vaiyapuri @Adhavana @iamakalya
@RajaDop1 @leanderleemarty
@onlygmedia @onlynikil  #NM #PowderPongal2021
#NikilMurukan #NMNews23