உன்னதமான நட்பின் உணர்வை @anirudhofficial!அவர்களின் மெல்லிய குரலில் உணரத் தயாராவோம். #நட்பு

உன்னதமான நட்பின் உணர்வை @anirudhofficial!அவர்களின் மெல்லிய குரலில் உணரத் தயாராவோம். #நட்பு
உன்னதமான நட்பின் உணர்வை @anirudhofficial!அவர்களின் மெல்லிய குரலில் உணரத் தயாராவோம். #நட்பு

உன்னதமான நட்பின் உணர்வை @anirudhofficial!அவர்களின் மெல்லிய குரலில் உணரத் தயாராவோம். #நட்பு


Get ready to groove #Natpu on August 1st @ 11AM 

Lyrics: @madhankarky
Composer: @mmkeeravaani 

 on @TSeries @LahariMusic 

#RRRMovie