"ஆதிக்குரல்" அந்தோணிதாசன்( Folk Marley )

"ஆதிக்குரல்" அந்தோணிதாசன்( Folk Marley )
"ஆதிக்குரல்" அந்தோணிதாசன்( Folk Marley )
"ஆதிக்குரல்" அந்தோணிதாசன்( Folk Marley )
"ஆதிக்குரல்" அந்தோணிதாசன்( Folk Marley )
"ஆதிக்குரல்" அந்தோணிதாசன்( Folk Marley )

"ஆதிக்குரல்" அந்தோணிதாசன்( Folk Marley )  - Photoshoot stills
Cast - @anthonydaasan 
Concept & direction - @maanjifilmmaker
Photography - @karthickashhwin
Makeup&hair style - @princeprem10
Coutume Designer - Sindhu 
Studio - illusion,valasarawalkam
Pro - @pro_guna