எரிடா... மனிதன் தேவதையை தண்டிக்க நினைத்தால்... விரைவில்!!!!

எரிடா... மனிதன் தேவதையை தண்டிக்க நினைத்தால்... விரைவில்!!!!
எரிடா... மனிதன் தேவதையை தண்டிக்க நினைத்தால்... விரைவில்!!!!

எரிடா... மனிதன் தேவதையை தண்டிக்க நினைத்தால்... விரைவில்!!!!

அனைவருக்கும் இனிய #தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்

#Diwali #Erida #எரிடா

@ACGCOfficial @actorkishore @actornasser @SamyukthaMenon @digitallynow @proyuvraaj